KADERCiLİĞİNİN KURBANI OLAN BİR YURTSEVER: ALİ KEMALÎ BEY

        

                            

Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkenin bağımsızlığı için canını verenler, yalnız cephede çarpışırken ölen subay ve erler değildir. Cephe gerisinde de cephe için görev yaparken ölenler vardır. Aldatılmış isyancılar tarafından şehit edilenlerin sayısı da az değildir.

Bunlardan biri, 1920’de Konya İsyanı sırasında öldürülen Sivaslı Ali Kemalî Bey’dir.

Ali Kemalî Bey, yalnız öldürülme biçimi ile değil, düşünceleri ve davranışlarıyla da dönemin dikkat çeken kişilerinden biridir. Maceralı bir hayatı, sınır tanımaz bir öğrenme iteği ve eğitime hizmetleri ile dikkat çekmektedir.

Ali Kemalî Bey, Osmanlı Devletinin modernleşmeye yöneldiği Tanzimat döneminde, Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden 14 yıl sonra 1853’te Sivas’ın Gemerek ilçesinde doğmuştur. Hem dönemin yönelimleri, hem doğduğu çevre nedeniyle Doğu ve Batı kültünün bir bileşimi gibidir. Dedesi ulemadan, babası ise Müderrismiş. Babasını üç yaşında kaybettiğinden ilköğrenimini dayısının yanında yapmış. Üvey babasının bir hakaretine dayanamayarak Gemerek’i terk etmiş ve izini kaybettirmiş.

Bir ömre sığmayacak serüvenine başlayan Ali Kemali, yıllarca Gaziantep, Kilis, İstanbul, Halep, Şam, Mısır’da dolaşıp durmuş. O zamanın yaygın öğretim kurumu olan medreselerde öğrencilik yaparak Arapça öğrenmiş. Bununla yetinmeyerek Magosa Metropolitinden Rumca ve Latince öğrenmiş.

Konya Ermenek’te büyük üne sahip Şükrü Efendi’nin medresesine de devam ederek ondan mantık ve felsefe icazeti almış. Öğrenmeye doymayan Ali Kemalî, İçelli Müderris Kazasker Aynî Efendi’nin yanına giderek ondan da tefsir ve fıkıh dersleri almış.

Kardeşi Ali Efendi ve eniştesi tarafından Mersin’de bulunup memlekete götürülen Ali Kemalî, Gemerek’te yeniden kayıplara karışmış!

O, artık 33 yaşında bir bilim adamıdır. Zamanına göre bir bilim merkezi olan Konya’ya yerleşerek önce İplikçi Medresesinde, daha sonra Ziyaiye ve Feyziye Medreselerinde müderrislik yaparak birçok öğrenci yetiştirmiş. Fakat medreselerdeki öğrenim sisteminden memnun olmayarak dönemin yeni okul tiplerinden olan Konya İdadisine (Lise) geçerek burada Arapça, Farsça ve din bilimleri öğretmenliği yapmış. 1907’de Konya’da Hukuk Mektebi açılınca da burada Mecelli Ahkâmı Adliye müderrisliğinde bulunmuş.

KONYA MEBUSU VE MÜDAFAAİ HUKUKÇU

Konya’da herkesin saygısını kazanan Ali Kemalî Bey, 1912’de yapılan seçimlerde Konya mebusu oluyor. Kısa bir süre Konya’yı Osmanlı Meclisi Mebusanında temsil ediyor. İki yıl sonra patlayan Birinci Dünya Savaşı’nda büyük görevler üstleniyor. Konya’da Türkocağının şubesinin açılmasına öncülük ediyor. Hilali Ahmer ve Donanma Cemiyetlerinde canla başla çalışıyor. Cepheye yardım toplamak için kurulan Muaveneti Milliye örgütünün kurucularındandır.

Kurtuluş Savaşı başlarında da Konya’da kurulan Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin başına getiriliyor. İşgal hareketlerine karşı yurdun birçok yerinde yapıldığı gibi Konya’da yapılan mitinglerin de düzenleyicilerindendir. Nisan 1920’de Konya’dan “Büyük Miting” başlığıyla gönderilen bir metinde, Belediye başkanı başta olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin yanında ulemadan Ali Kemalî’nin de imzası görünüyor.[1]

SENİN KIZIN KOCA İSTİYOR 

Sosyal yönü güçlü, sohbetine doyum olmayan Ali Kemalî Bey, o zamanlarda yaygın, şimdi de başvurulan bir sohbet meclisi (Bezmi Muhabbet) kuruyor. Bir kısmı çeşitli yerlerden Konya’ya gelip yerleşmiş ilim ve gönül erbabının bu meclisinde Ali Kemalî Bey, sözü ve sohbetiyle aranan bir tasavvufçudur.

Bir gün evinde kitapları ile meşgulken komşu bir kadın, on sekiz yaşlarında kızıyla Hoca’nın kapısını çalar: “Aman Hoca Efendi, Bizim kıza nazar değdi, Sararıp soluyor. Bir kitap açıver” der.

Hoca itiraz etmez. Önündeki ders kitaplarından rastgele birini açarak “Bak hanım, der. Bu kıza koca bulunuz!”

Bu söz üzerine kızın gözleri parlar ve “Hoca Efendi, Rüyamda aksakallı bir dede de öyle söylediydi!” demez mi?

CAHİLLERİN İNTİKAMI

 Ekim 1920’de Konya’da isyan eden Delibaş Mehmet, yanına topladığı serserilerle 3 Ekim 1920 günü Konya’yı basar. İsyancıların Ali Kemalî Bey için iyi şeyler düşünmedikleri bellidir. Ali Kemalî Bey, eşinin ve dostlarının uyarılarına rağmen kaçma yolunu seçmez. İsyancılar tarafından evinden alınarak bir takım memur ve subayların da hapsedildiği Abdurrahman Hanı’na kapatılır. Aynı gün bunlardan bir kısmı Piri Mehmet Paşa Camiine götürülür. Hoca geceyi mihrabın önünde ibadete geçirir.

Ertesi gün, Ali Kemalî Bey de içinde olmak üzere tutuklulardan bir kısmı Aslanlı Kışlaya doğru yola çıkarılır. Gözleri dönmüş Kuvayı Milliye düşmanları yoldaş ona dayak atarlar. Uğradığı hakarete dayanamayan 67 yaşındaki bu yurtsever öğretmen yolda can verir!

Ali Kemali Bey’in canına mal olan kaderciliğidir. Ölmeden önce Postane memurlarından yakın dostuna şunları söylediği nakledilir: “Ben onları affettim. Sebep olan cehalettir. Aileme söyleyiniz, davacı olmasınlar.”

Cenazesi bir araba ile Hükümet Meydanına getirilir. Bazı dostları cenazesine sahip çıkar, namazı kılınarak Üçler Kabristanlığında toprağa verilir.

Mezar taşında yeni yazıyla şu cümleler vardır:

“Zair (Ziyaretçi),

Bu mezarda, cehlin tasallutu ve taassubun kini meknuz (işlemiş) isyanda darben (dövülerek) şehit edilen Müdafaai Hukuk Cemiyeti Konya Heyeti Merkeziyesi Reisi ulamadan Sivaslı Ali Kemalî Efendi Hazretleri meftundur. Düşmanlarını affeden bu ruhun affı ilahiye mazhariyeti için dua et. Yevmi isneyn (Pazartesi günü) 4 Teşrini evvel 1336 (4 Ekim 1920)

Ancak hizmet ettiği Kuvayı Milliye, Ali Kemalî Bey gibi kaderci değildir. Batı Cephesinden gönderilen Refet Paşa kuvvetleri, Konya’yı ve kasabalarını zorba gericilerden tek tek kurtarır ve yakaladıklarından yüzlercesini asar.  

Ali Kemalî Bey hakkında yazılmış yüzlerce makale vardır. Mehmet Önder’in Bilgin Sivaslı Ali Kemalî (Hayatı, Sanatı, Şahsiyeti, (Konya 1954) bir kitabında onun hakkında geniş bilgi bulunuyor. Caner Arabacı Millî Mücadele Döneminde de Konya Öğretmenleri, (Konya 1991) adlı kitabında Ali Kemalî Bey’e önemli bir ayırmıştır. Bu yazı için internetten “Konya’nın Velileri, Âlimleri ve Hocaları” adlı yazıda Sivaslı Ali Kemalî Bey bölümünden de yararlanıldı.

[1]İradei Milliye, No. 36, 13 Nisan 1920; Hâkimiyeti Milliye, 13 Nisan 1920.


Bütün Dünya (Ağustos 2020)

Leave a Reply